Het profiel 7 De historische hoogtepunten I Bericht van de Raad van Commissarissen 15 Verslag van de directie 17 Jaarrekening AFC Ajax NV 26 Geconsolideerde balans 26 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 28 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 29 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 30 Toelichting op de geconsolideerde balans 34 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 42 Vennootschappelijke balans 44 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 46 Toelichting op de vennootschappelijke balans 47 Overige gegevens 50 Accountantsverklaring 50 Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming 51 Voorstel winstbestemming 52 Bijzonder aandeel 53 Preferente aandelen 54 Meerjarenoverzicht 1994/1995 toten met 1997/1998 55 5

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 73