32 Er dient een systeem van proxy solicitation te komen dat een bijdrage kan leveren om de betrokkenheid van kapitaalverschaffers bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te vergroten. De ontwikkelingen op dit gebied worden door de Directie en de Raad van Commissarissen met belangstelling gevolgd. De statuten van de vennootschap (artikel 38.2) bieden de mogelijkheid tot het geven van en het stemmen als gevolmachtigde. 33 Partijen die met 50% of meer van de aandelen controle over een ter beurze genoteerde vennootschap hebben verkregen zouden binnen een aanvaardbare termijn een bieding onder reële voorwaarden moeten uitbrengen op de overige aandelen en/of certificaten. Deze aanbeveling wordt voor kennisgeving aangenomen. 34 De hoofdlijnen van Corporate Governance binnen de vennootschap worden in het jaarverslag uiteengezet. Daarbij vermeldt de vennootschap gemotiveerd in het jaarverslag in hoeverre zij de aanbevelingen heeft opgevolgd. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 35 De Raad van Commissarissen dient te bezien of de accountant de juistheid van de rapportage omtrent de opvolging van verifieerbare aanbevelingen dient te onderzoeken. Het opdragen van een dergelijk onderzoek aan de accountant ligt niet in de rede. 36 De accountantscontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 37 De Raad van Commissarissen of de auditcommissie houdt tenminste eenmaal per jaar een bespreking met de externe accountant. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 38 Rapporten van rating agencies worden besproken in de Raad van Commissarissen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 39 De Commissie stelt voor om te komen tot een door betrokkenen nader te regelen eenmalige wijze van monitoring van de nakoming van haar aanbevelingen na het jaarverslagenseizoen 1998. AFCAjax NV zal ten volle meewerken aan deze eenmalige monitoring indien deze plaats heeft in het huidige of een volgend jaar verslagenseizoen. 40 De inkoop van eigen aandelen zou in Nederland zonder fiscale bezwaren mogelijk moeten zijn. Wij onderschrijven deze aanbeveling.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 59