23 Het effectenbezit van een bestuurder in de vennootschap waarvan hij bestuurder is dient ter belegging op lange termijn. Het effectenbezit van de bestuurders gezamenlijk per einde boekjaar, wordt in het jaarverslag opgenomen, onderverdeeld naar: - aandelen/certificaten; - converteerbare obligaties; - ter beurze verhandelbare optierechten; - door de vennootschap verstrekte optierechten, met de belangrijkste van de daarbij behorende voorwaarden. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 24 Een personeelsoptieregeling dient ter versterking van de betrokkenheid bij de vennootschap op lange termijn (tenminste drie jaar). De personeelsoptie is een beloningsvorm die gerelateerd zou moeten zijn aan de mate van succes van de inspanningen van de betrokkenen op de marktwaarde van de onderneming. De voorwaarden waaronder de opties verstrekt zijn, moeten het voorgaande tot uitdrukking brengen. De door de vennootschap in het desbetreffende boekjaar verstrekte optierechten aan de bestuurders gezamenlijk en aan de overige medewerkers gezamenlijk worden opgenomen in het jaarverslag, met de belangrijkste van de daarbij behorende voorwaarden. Wij onderschrijven de doelstelling van de personeelsoptieregeling. De optieregeling is door Ajax op deze wijze ingevuld. Ten aanzien van de verstrekte optierechten wordt verwezen naar het jaarverslag. 25 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurders dient te worden vermeden. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 26 Op basis van het beginsel dat de financierings- en zeggenschapsfuncties in eikaars verlengde dienen te liggen, wordt onder nemingen en kapitaalverschaffers gevraagd tot een herwaardering per onderneming te komen van de factor kapitaal. De aandeelhouders van AFC Ajax NV hebben evenredige en directe zeggenschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, onverminderd de rechten verbonden aan het bijzonder aandeel van de Vereniging AFC Ajax. 27 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient voor elke onderneming het forum te zijn waar de Raden van Commissarissen en van Bestuur verslag doen van en verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is een belangrijk forum waar beide Raden verslag doen en verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. 28 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen het vertrouwen van de aandeelhouders moeten hebben. Daarmee moet bij het benoemingsbeleid rekening worden gehouden. Wij onderschrijven deze aanbeveling, met inachtneming van het bepaalde in het Reglement voor de Raad van Commissarissen dat de kleinst mogelijke meerderheid in de Raad van Commissarissen dient te bestaan uit personen die het bijzonder vertrouwen genieten van de Vereniging AFC Ajax en het bepaalde in de geldende profielschetsen. 29 Aan de hand van de in paragraaf 5.5 van het rapport genoemde toetspunten inventariseert de ondernemingsleiding hoe het met de invloed - in onderscheiden aard en mate - van de kapitaalverschaffers is gesteld en in welk opzicht het naar haar mening wenselijk is dat de invloed van de kapitaalverschaffers toeneemt en, indien van toepassing, welke maatregelen zij daartoe zou willen treffen. Zij rapporteert dit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 1998. In die vergadering wordt de rapportage geagendeerd en aan de orde gesteld. Ajax interpreteert deze aanbeveling als een pleidooi voor het verschaffen van open en transparante informatie aan aandeelhouders en andere belanghebbenden, zonder dat de eindverantwoording over de besluitvorming van de Directie en de Raad van Commissarissen aan hen over te dragen. Een goede communicatie met de aandeelhouders en andere belanghebbenden wordt door de Directie en de Raad van Commissarissen van groot belang geacht. In het jaarverslag is invulling gegeven aan deze open informatieverschaffing op de onderscheiden zaken. 30 Verzoeken van kapitaalverschaffers, die alleen of gezamenlijk 1 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen of certificaten op de datum van de oproep voor de vergadering een beurswaarde van tenminste NLG 500.000,- hebben, om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, worden gehonoreerd indien deze tenminste dertig dagen voor de datum van de vergadering bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden ingediend, tenzij er naar het oordeel van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zwaar wichtige belangen der vennootschap zijn die zich tegen het opnemen in de agenda verzetten. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 3 I De kwaliteit en specialisatie van beleggingsanalyse, met name ook per sector, dient toe te nemen. Wij onderschrijven deze algemene aanbeveling.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 58