I I Het aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is dient ter belegging op lange termijn. Het totale aandelen- en certificatenbezit en het totaal aan optierechten van de gezamenlijke commissarissen worden jaarlijks in het jaar verslag opgenomen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het totaal aantal aandelen dat de commissarissen bezitten is vermeld in een bijlage bij de jaar rekening. Aan hen zijn geen optierechten toegekend. 12 De honorering van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Elke zakelijke relatie met de onderneming wordt gepubliceerd in de toelichting op de jaarrekening. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het jaarverslag vermeldt deze informatie in een bijlage. 13 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen onderneming en commissarissen wordt vermeden. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 14 De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede die van zijn voorzitter, worden neergelegd in een reglement. Daarbij overweegt de Raad van Commissarissen of het wenselijk is een regeling in het reglement op te nemen voor zijn omgang met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de kapitaalverschaffers. Van het bestaan van een reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het reglement is aanwezig. 15 De Raad van Commissarissen overweegt uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie alsmede een auditcommissie en een honoreringscommissie in te stellen. Van het bestaan van dergelijke commissies wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Er is een commissie voor selectie, benoeming en honorering van leden van de Hoofddirectie en het Management Committee, alsmede een commissie externe financiële rapportage en audit. I 6 De Raad van Commissarissen vergadert volgens een vastgesteld schema. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende commissarissen daarop aangesproken. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 17 De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste eenmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de boordeling door de Raad van Bestuur van de opzet van de interne beheersingssystemen. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 18 De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot de Raad van Bestuur, de samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur waaronder opvolgings- en beloningskwesties. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 19 Tussen vaststelling (goedkeuring) van de jaarrekening, en goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht tevens inhoudende decharge van bestuurders en commissarissen, wordt een splitsing in de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangebracht. Wij onderschrijven deze aanbeveling. De bedoelde tweedeling is statutair voorgeschreven (artikel 32.2. b en 32.2. c van de statuten). 20 Een permanent gedelegeerd commissaris is niet wenselijk. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 21 De Raad van Bestuur rapporteert schriftelijk aan de Raad van Commissarissen over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van risico's van financiële aard. De hoofdzaken van de rapportage behoren een vaste plaats in het jaarverslag te hebben. Kwantificering kan als hulpmiddel dienen om doelstellingen en strategie duidelijker naar voren te brengen. Indien er kwantificeringen zijn gegeven, dienen deze te worden benut bij vergelijkingen met realisaties. Wij onderschrijven deze aanbevelingen. De bedoelde hoofdzaken zijn in het jaarverslag verwerkt. 22 De totaalsom van de bezoldiging in het jaarverslag wordt gesplitst in die aan zittende en die aan voormalige bestuurders. Wij onderschrijven deze aanbeveling, mits de opgave niet herleid kan worden tot een natuurlijke persoon.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 57