Corporate Governance Samenvatting van de veertig aanbevelingen van de Commissie Peeters inzake Corporate Governance en de zienswijze van AFC Ajax NV 1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets en stelt deze van tijd tot tijd bij. De profielschets ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap. Wij onderschrijven deze aanbeveling. De profielschets ligt ter inzage. 2 De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Wij onderschrijven deze aanbeveling, onverminderd de bepaling in het Reglement voor de Raad van Commissarissen dat de kleinst mogelijke meerderheid in de Raad van Commissarissen dient te bestaan uit personen die het bijzonder vertrouwen genieten van de Vereniging AFC Ajax. 3 Het jaarverslag bevat de door de Commissie aangegeven informatie over de commissarissen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het jaarverslag bevat die informatie in een bijlage. 4 In de Raad van Commissarissen dient niet meer dan één voormalig bestuurder van de vennootschap zitting te hebben. Daarbij dient te worden overwogen welke invloed het voormalig lidmaatschap van de Raad van Bestuur heeft op het functioneren in en van de Raad van Commissarissen en op het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit geldt in het bijzonder wanneer een voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur wordt beoogd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er zijn momenteel geen oud-bestuurders van de vennootschap opgenomen in de Raad van Commissarissen. Gelet op de toezichthoudende en adviserende taak van de Raad van Commissarissen, wordt voor het lidmaatschap van de Raad het beschikken over bestuurlijke en professionele expertise van meer belang geacht dan het aanbevolen numerieke criterium. 5 Ook commissarissen die worden benoemd op basis van een voordracht vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. Dit betekent dat zij zich net zo min als de overige commissarissen dienen te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen. Wij onderschrijven deze aanbeveling, onverminderd de bepaling in het Reglement voor de Raad van Commissarissen dat de kleinst mogelijke meerderheid in de Raad van Commissarissen dient te bestaan uit personen die het bijzonder vertrouwen genieten van de Vereniging AFC Ajax. 6 Herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en dient geen automatisme te zijn. Ook commissarissen bij n iet-structuur-ven nootschappen dienen voor bepaalde tijd te worden benoemd. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om te voorkomen dat onnodig veel herbenoemingen in één keer aan de orde komen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. Herbenoemingen worden specifiek aan de orde gesteld in de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van betrokkene. Het rooster van afreden is vastgesteld. 7 Commissarissen moeten tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 8 Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 9 Het aantal commissariaten van een persoon bij (beursgenoteerde) vennootschappen moet zodanig worden beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd. Vennootschappen dienen functionarissen in actieve dienst in de gelegenheid te stellen elders commissariaten te vervullen. Wij onderschrijven deze aanbeveling. 10 Een lid van de Raad van Commissarissen dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruis verbanden of door andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak. Wij onderschrijven deze aanbeveling.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 56