Meerjarenoverzicht 1994/1995 tot en met 1998/1999 1998/1999 RESULTATEN x NLG 1 000 Netto omzet 88 353 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (21 589) Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 35 Q74 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 13 435 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 20 492 Resultaat na belastingen 13 Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill 4 241 Afschrijvingen vergoedingssommen 28 255 Cashflow -r r-.o 45 538 Dividend I 233 VERMOGEN x NLG 1 000 Vaste activa I 2q 18 Vlottende activa 182 621 Kortlopende schulden 8^8 Eigen vermogen 242 116 Totaal vermogen 332 733 MEDEWERKERS (AANTAL) Aantal medewerkers per 30 juni l38 AANDELEN (AANTAL) Aantal aandelen per 30 juni l8 333 333 GEGEVENS PER AANDEEL VAN NOMINAAL NLG 1 (x NLG 1) Resultaat na belastingen q 7 Cashflow 2,48 Dividend* 8 25 Eigen vermogen 13 21 KENGETALLEN (IN Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet (24 4) Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet 15 3 Resultaat na belastingen/netto omzet 14 0 Resultaat na belastingen/gemiddeld eigen vermogen 5 5 Resultaat na belastingen/totaal vermogen 3 7 Vlottende activa/kortlopende schulden I gg 9 Eigen vermogen/totaal vermogen 8g 6 Ten opzichte van aandelen met geaccepteerd dividendrecht.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 54