Toelichting op de vennootschappelijke balans 18 333 18 333 100 13 283 4 950 18 333 100 13 283 4 950 18 333 45 000 000 14 999 999 60 000 000 ALGEMEEN De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het verloop van de netto-vermogenswaarde van de deelnemingen is als volgt: BEDRAGEN x NLG 1 000 I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Beginbalans Resultaat Eindbalans (I 654) (2 481) (4 135) (2 522) 868 (I 654) (171) (I 483) (I 654) EIGEN VERMOGEN BEDRAGEN x NLG 1 000 I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 Gestort en opgevraagd kapitaal Beginbalans Kapitaalstorting contant bij oprichting NV Omzetting in kapitaal door inbreng onderneming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam Emissie Eindbalans Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen X NLG 1): 45.000.000 gewone aandelen van nominaal NLG 1 14.999.999 preferente aandelen van nominaal NLG 1 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen X NLG 1): 18.333.332 gewone aandelen van nominaal NLG 1 - 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 18 333 332 I 18 333 333

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 45