BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN Overeenkomstig het gestelde in artikel 383 lid 1 Titel 9 Boek 2 BW is een opgave van de bezoldiging bestuurders niet opgenomen, omdat deze opgave herleid kan worden tot een enkele persoon. De leden van de Raad van Commissarissen hebben in de verslagperiode afgezien van enige vergoeding verband houdende met het uitoefenen van de functie van commissaris. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 1 januari 1998/ PRO FORMA BEDRAGEN X NLG 1 000 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 Overige personeelskosten 997 1 631 3 048 Wedstrij dkosten 16 674 7 261 17 961 Huisvestingskosten 15 631 8 220 16 369 Beheer- en administratiekosten 16 774 2 999 7 173 50 076 20 111 44 551 VENNOOTSCHAPPELIJK RESULTAAT De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is in overeenstemming met artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW in vereenvoudigde vorm opgenomen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 40