10 324 54 234 64 558 23 652 75 359 99 011 13 285 29 265 42 550 25 930 6 039 31 969 EFFECTEN BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Obligaties Beleggingen De obligaties betreffen vastrentende waarden en zijn ter beurze genoteerd. De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC Ajax NV het management over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Belangrijkste bepaling is dat de bank naar een zo hoog mogelijk rendement streeft, maar gedurende een periode van drie jaar een minimaal rendement van nul procent garandeert. De bank belegt hiertoe in verschillende beleggingsproducten. Per balansdatum wordt het grootste gedeelte van de beleggingen aangehouden in obligaties. De beleggingsportefeuille wordt jaarlijks voor NLG 25 miljoen in liquiditeiten omgezet. In 1998/1999 heeft dit voor het eerst plaatsgevonden. LIQUIDE MIDDELEN BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Deposito's Kasmiddelen en banktegoeden EIGEN VERMOGEN Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. VOORZIENINGEN BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Belastinglatenties 13 972 13 972 5 776 5 776 De latente belastingschulden moeten vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 37