Toelichting op de geconsolideerde balans Goodwill IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BEDRAGEN x NLG 1 000 1998/1999 1 januari 1 998 30 juni 1998 PRO FORMA 1997/1998 Vergoedingssommen Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen 107 279 67 617 (2 816) 88 005 19 274 81 229 35 077 (9 027) Eindbalans 172 080 107 279 107 279 Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen (29 073) (28 255) 2 207 (19 776) (9 297) (15 479) (19 431) 5 837 Eindbalans (55 121) (29 073) (29 073) Boekwaarde Eindbalans 1 16 959 78 206 78 206 Beginbalans 78 206 68 229 65 750 BEDRAGEN x NLG 1 000 1998/1999 januari 1998/ 30 juni 1998 PRO FORMA 1997/1998 Beginbalans Afschrijvingen 367 (105) 420 (53) 473 (106) Eindbalans 262 367 367 De goodwill heeft betrekking op de koopsom voor de in eigen beheer genomen, voorheen door derden geëxploiteerde, merchandisingactiviteiten. Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20% per jaar.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 33