Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs met toepassing van het fifo- stelsel (first in, first out), of tegen de marktwaarde indien deze lager is. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid. Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum. Koersresultaten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Belastinglatenties Latente belastingverplichtingen en -vorderingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen het commerciële en fiscale vermogen alsmede uit hoofde van toekomstige verliescompensatie ontstaan door uitgestelde belastingverplichtingen en vorderingen, worden op de balans verantwoord onder 'latente belastingen De actuele belastingschuld is opgenomen onder 'belastingen en premies sociale lasten'. De geactiveerde en gepassiveerde belastinglatenties zijn opgenomen tegen nominale waarde op basis van de geldende belastingtarieven. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Omzet Netto omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs verkopen De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. Sociale lasten Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. In beginsel vallen alle spelers verplicht onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). De pensioenen van de trainers en coaches zijn verplicht ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor Voetbaloefenmeesters. Voor het vaste personeel is de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Bij alle bovengenoemde pensioenregelingen is sprake van een beschikbare premieregeling. Belastingen De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verlies rekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resultaat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 32