GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel gebaseerd op de historische verkrijgingsprijs, waarbij de bedragen in duizendtallen zijn weergegeven. Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Vergoedingssommen Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten waarvoor een bindende overeen komst is aangegaan worden geactiveerd als 'vergoedingssommen' tot ten hoogste de aan derden gedane uitgaven verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats over de looptijd van het contract. De contractduur varieert in het algemeen tussen 1 en 5 jaar. Per balansdatum wordt door de directie voor ieder contract beoordeeld of sprake is van blijvende waardevermindering. Risico's terzake van onvoorziene waardeverminderingen zijn niet gedekt door verzekeringsovereenkomsten. Bij overgang van spelerscontracten worden de nog resterende geactiveerde 'vergoedingssommen' ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Dit gebeurt in dezelfde periode als waarin de verkoop opbrengst is verantwoord. Vergoedingen bij verlenging van contracten worden op dezelfde wijze verwerkt als transfer- en teken- gelden, tenzij de aard anders is. Goodwill Voorzover bij de verwerving van een onderneming de verkrijgingsprijs hoger is dan de netto-vermogens- waarde (volgens de door AFC Ajax NV gehanteerde waarderingsgrondslagen), is er sprake van goodwill. Deze goodwill wordt geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. Immateriële vaste activa Logo, merknaam, portretrechten en televisierechten zijn om niet verkregen van de Vereniging en zijn op nihil gewaardeerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrij vingen. De afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, lineair verdeeld over de geschatte levensduur: - Bedrijfsgebouwen 10 en 20 jaar - Machines en installaties 5 jaar - Andere vaste bedrijfsmiddelen 3 tot 10 jaar Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt dat van een duurzame waardevermindering sprake is. In dat geval wordt een voorziening getroffen ter hoogte van de geschatte duurzame waardevermindering.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 31