Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de geconsolideerde jaarrekening die daarvan een onderdeel vormt. Activiteiten AFC Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam ('de Vereniging'). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV, zulks met uitzondering van de KNVB licentie. De vennootschap is met terugwerkende kracht per 1 januari 1998 opgericht en wordt vanaf deze datum voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Vergelijkende cijfers De jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het eerste verkorte boekjaar van de vennootschap over de periode 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998. Om een beter inzicht te krijgen in de resultaten zijn tevens de cijfers opgenomen over de periode 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998. Deze cijfers bestaan uit de pro forma cijfers van de Vereniging over de periode 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997 alsmede de cijfers van de vennootschap over de periode 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998. KNVB licentie Op basis van de huidige regelgeving binnen de KNVB kan alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet: De Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV. Criteria voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze maatschappijen zijn in de consolidatie betrokken. De opgenomen dochtermaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, zijn: - Teucrus BV: tussenholding (deelname 100%) Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV: merchandising-activiteiten (deelname 100%) - Tekmessa BV: exploitatie van portretrechten spelers (deelname 100%) - Exekias BV: exploitatie van het Ajax-museum (deelname 100%) - Eurysakes BV: exploitatie van activiteiten op het Internet en mailordering (deelname 100%) Vreemde valuta Balansposten in buitenlandse valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de transactiedatum. De koers verschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 30