Geconsolideerd kasstroomoverzicht BEDRAGEN x NLG 1 000 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill Veranderingen in werkkapitaal (Toe)/afname vorderingen overlopende activa (Toe)/afname voorraden Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva Kasstroom uit bedrijfsoperaties (voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) Ontvangen rente en soortgelijke baten Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vergoedingssommen en overige immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen vergoedingssommen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Storting aandelenkapitaal Emissie aandelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toe/(af) name geldmiddelen Mutatie overzicht geldmiddelen Geldmiddelen openingsbalans Toe/(af)name geldmiddelen Geldmiddelen eindbalans I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 (21589) (8 070) (12 683) 4 241 2 010 3 705 5 649 (952) (809) (586) (357) (551) (611) (3 318) 10 087 (12 896) (10 687) (251) 6 559 I 438 3 607 (I I 758) (18 095) (9 249) 3 356 (21737) (27 866) (66 721) (1299) (1812) (7 937) 16 767 7 957 28 176 (6 269) (21721) (46 482) 492 96 65 100 100 112 890 112 890 492 113 086 113 055 (23 872) 82 116 69 929 130 980 48 864 61051 (23 872) 82 116 69 929 107 108 130 980 130 980 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen en de effecten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 29