Geconsolideerde winst- en verliesrekening 3 399 284 2 636 3 608 117 108 20 492 (16 445) (7 932) (7 450) 5 584 2 506 13 042 (10 861) (5 426) BEDRAGEN x NLG 1 000 Netto omzet Kostprijs verkopen Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijving op materiële vaste activa en goodwill Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Afschrijvingen vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen effecten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen Resultaat na belastingen I januari 1998/ pro forma 1998/1999 30 juni 1998 1997/1998 88 353 38 827 85 637 7 210 2 005 3 817 48 415 22 771 46 247 4 241 2 010 3 705 50 076 20 11 I 44 551 109 942 46 897 98 320 (21589) (8 070) (12 683) (28 255) (9 297) (19 431) 63 329 (479) 20 438 13 485 (17 846) (11676)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 28