uit de beleggingsportefeuille zoals deze na de beurs gang is aangelegd juist ten behoeve van het deel- nemingenbeleid. Personeel en organisatie In het seizoen 1998/1999 is wederom flink geïnves teerd in versterking van de interne organisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit heeft geleid tot per sonele uitbreiding van I 17 FTE's naar 136 FTE's. Deze groei noodzaakte tot een uitbreiding van de kantoorruimte. Om het personeel goede huisvesting te bieden is een deel van de extra kantoorruimte aan de Noordzijde van de Amsterdam ArenA door ons gehuurd. Ook is besloten tot huur van verdere nieuwbouw van kantoorruimte aansluitend aan de Ajax-kantoren. Deze zal volgens planning voorjaar 2000 tot onze beschikking komen. Ajax streeft er naar vrijkomende vacatures intern in te vullen, om de eigen medewerkers voldoende carrièrekansen te bieden. Een aantal vacatures is ingevuld naar aanleiding van open sollicitaties. Gelet op het grote aantal brieven dat wij ontvangen blijkt Ajax een goede naam te hebben als een uitdagende en aantrekkelijke werkgever. Met ingang van I oktober 1999 is de nieuwe functie van personeelscoördinator ingevuld. Haar belangrijkste activiteiten zullen zijn het opzetten van een salarisschalensysteem, werving en selectie, het coördineren van personeelsopleidingen en het fungeren als vertrouwenspersoon voor het personeel. Met ondersteuning van de externe accountant is een project gestart om de opzet en werking van de administratieve organisatie te verbeteren en vast te leggen. Het vastgestelde IT-beleid voor de komende drie jaar voorziet in een upgrading van de technische en organisatorische infrastructuur.Verregaande gesprek ken zijn gevoerd met een aantal externe partijen om dit IT-beleid te concretiseren. Met de Supportersvereniging Ajax is overeen gekomen om de werkzaamheden van de afdeling Klantenservice uit te breiden met taken die tot heden onder de verantwoordelijkheid van de Supportersvereniging Ajax worden uitgevoerd. Deze taken liggen op het vlak van de ledenadministratie en het resultaat van deze aanpassing zal zijn: - het creëren van één loket voor de klanten van Ajax; - koppeling en uiteindelijk integratie van twee bestanden, waarbij de overlapproblematiek effec tief wordt aangepakt; - verbeterde controle op financiën en kasstromen van de Supportersvereniging. Van de in 1998 verleende 204.800 verleende opties zijn er per 30 juni 1999 24.800 vervallen. Per 30 juni 1999 staan er dientengevolge 180.000 opties uit. Na de balansdatum zijn er nog eens 38.000 opties vervallen. Er zijn geen opties uitgeoefend. De belangrijkste voorwaarden van de optie regeling zijn opgenomen onder de toelichting op de vennootschappelijke balans. Tijdens het boekjaar heeft de verkiezing van de eerste ondernemingsraad plaatsgevonden. De onder nemingsraad, bestaande uit zeven leden is geïnstal leerd en heeft haar werkzaamheden gestart. Het is verheugend om te constateren dat de ondernemings raad een evenwichtige samenstelling kent met vertegenwoordigers van zowel kantoor als van technische en medische functies. De voltallige onder nemingsraad heeft een driedaagse introductiecursus gevolgd. Met de ondernemingsraad wordt regelmatig op een zeer constructieve wijze overlegd. Op 16 april 1999 vond er een personeelsbijeen komst plaats, waarin de directie het Ajax-beleid, de organisatiestructuur, de aanpassingen tengevolge van de personele groei en de halfjaarcijfers toelichtte. Tenslotte is de directie van mening dat het hier op zijn plaats is onze medewerkers te bedanken voor hun inzet en enorme toewijding. Amsterdam, 15 okober 1999 Hoofddirectie F. Kales

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 22