De post lonen, salarissen en sociale lasten is geste gen met NLG 2,2 miljoen naar NLG 48,4 miljoen. Deze stijging is deels te verklaren uit de toename van het aantal spelers en personeelsleden van I 17 naar 136 (FTE's).Voorts steeg de gemiddelde loon som van de spelers. De op de prestaties gebaseerde wedstrijdpremies voor de spelers zijn daarentegen gedaald met NLG 3,4 miljoen. De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 1997/1998 gestegen van NLG 44,6 miljoen tot NLG 50,1 miljoen, derhalve met NLG 5,5 miljoen. Onder deze bedrijfskosten zijn begrepen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestings kosten en de beheer- en administratiekosten. De gedaalde overige personeelskosten zijn onder andere een gevolg van de in het vorig boekjaar opgenomen kosten inzake personeelsopties. De wedstrijdkosten zijn gedaald als gevolg van het spelen van minder wedstrijden in de Amsterdam ArenA in 1998/1999, namelijk 22 tegen 26 wedstrijden het seizoen daar voor. De daling van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een lagere huur Amsterdam ArenA doordat een deel van de huur van de recette afhan kelijk is. De toename van de beheer- en administra tiekosten heeft een incidenteel karakter door het opnemen van kosten voor de deelnemingen, reserve ringen voor het Ajax 100-feest en voorzieningen voor de uitval van debiteuren en overige voorzien bare bedrijfsrisico's. Vergoedingssommen De afschrijving op vergoedingssommen is toegeno men met een bedrag van NLG 8,8 miljoen door het aantrekken van nieuwe spelers in het afgelopen boekjaar zoals Kinkladze, Wamberto, Gronkjaer en Vierklau alsmede door het opnemen van een voor ziening voor de contracten van Menzo en Ledezma. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt NLG 63,3 miljoen. Hierin zijn de netto resultaten van de transfers van de gebroeders De Boer,Van der Sar, Reuser en Splinter opgenomen. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfer vergoeding, verminderd met de boekwaarde van de desbetreffende speler. Belastingen Op basis van het bedrijfsresultaat voor belastingen is een bedrag aan te betalen belasting gecalculeerd. Doordat er verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van bijvoorbeeld spelers en bedrijfsmiddelen bestaan, zijn er in de balans actieve en passieve belastinglatenties opgenomen. Met name de zogenaamde ruilarresten brengen verschillen in waardering teweeg. Deze ruilarresten stellen clubs in staat om de aankoopwaarde van een speler af te zetten tegen de opbrengstwaarde van een getrans fereerde speler. Voorstel dividend en winstbestemming Het netto resultaat van NLG 13,0 miljoen heeft er toe geleid dat de directie een dividendvoorstel heeft gedaan in lijn met het dividendbeleid zoals aangekon digd in de emissieprospectus van 1998. Er is besloten op basis van het goede resultaat het maximale dividend van 35% van het netto resultaat voor uit kering beschikbaar te stellen. Dit betekent een dividenduitkering van NLG 0,25 per aandeel. De Vereniging AFC Ajax heeft besloten van zijn recht op dividend af te zien zodat het hiervoor beschikbare bedrag ad NLG 3,4 miljoen tevens kan worden toe gevoegd aan de reserves. De totale toevoeging aan de reserves bedraagt hierdoor NLG I 1,8 miljoen. In de jaarrekening zijn bovengenoemde bedragen verwerkt. Verwachtingen Voor het lopende boekjaar 1999/2000 is het de ver wachting dat de cijfers in lijn zullen lopen met de beleidsplannen en de begrotingen. In de aanloop naar het nieuwe seizoen is de bodem gelegd voor het resultaat vergoedingssommen door de transfers van Oliseh, Benni en Sibon. De afschrijving vergoedings sommen en de post lonen en salarissen worden vooral beïnvloed door de aankoop van belangrijke spelers als Winter, Verlaat, Laudrup en Machlas.Ajax heeft hiermee de spelersgroep op een niveau gebracht waarin de doorbrekende jeugdspelers op de ondersteuning en begeleiding van ervaren spelers kunnen rekenen. Hierdoor is de verwachting op sportief resultaat gerechtvaardigd. De omzet van de merchandising zal naar verwach ting in het lopende boekjaar verder stijgen omdat er steeds meer ervaring in het traject van de directe merchandising is opgedaan. Hier is vooral het aspect van de kostenbeheersing een aandachtspunt zodat de groei van de omzet een navenante stijging van het resultaat zal laten zien. In 1999/2000 worden de deelnemingen in Zuid- Afrika, Ghana en België een onderdeel van AFC Ajax NV. Het is de verwachting dat de positieve resultaten van deze deelnemingen binnen enkele jaren een aantrekkelijke toevoeging aan het netto resultaat gaan betekenen. De met de deelnemingen gemoeide investeringen liggen onder het niveau van de vrijval

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 21