vele Ajax-fans (ook buiten Nederland) en kunnen meer producten en diensten worden aangeboden. Financiële toelichting Kerncijfers AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 1998/1999 een positief netto resultaat gerealiseerd van NLG 13,0 miljoen, een stijging van NLG 18,5 miljoen ten opzichte van het resultaat over het vorige boekjaar. Het uit te keren dividend bedraagt NLG 1,2 mil joen. Per uitstaand aandeel wordt voorgesteld NLG 0,25 uit te keren. Aan het eigen vermogen zal een bedrag van NLG I 1,8 miljoen worden toe gevoegd uit winstreservering. Het eigen vermogen bedraagt nu NLG 242 miljoen en komt op 69% van het balanstotaal. De netto omzet is ten opzichte van 1997/1998 gestegen met 3,2 van NLG 85,6 miljoen tot NLG 88,4 miljoen. Het saldo vergoedingssommen is NLG 35,1 miljoen positief, ten opzichte van NLG 1,0 miljoen positief vorig boekjaar. Omzet De stijging van de netto omzet is deels veroorzaakt door een hogere omzet uit voetbalactiviteiten. De voetbalomzet steeg van NLG 50,4 miljoen naar NLG 51,5 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit premies Europa Cup van NLG 6,2 miljoen. Hieruit blijkt dat deelname aan en het behalen van goede resultaten in de Champions League voor de bijdrage aan de netto omzet, als mede aan het netto resultaat van groot belang is. De omzet uit recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden is daarentegen gedaald met NLG 2,9 miljoen van NLG 7,2 miljoen naar NLG 4,3 miljoen. Deze daling wordt voorname lijk veroorzaakt door lagere inkomsten uit vriend schappelijke wedstrijden en recettes competitie. Ajax heeft minder vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In verband met de Gay Games ontbrak het Amsterdam Tournament in 1998/1999 en de losse verkoop van wedstrijdkaartjes is licht gedaald. De omzet uit recettes Europa Cup is gedaald van NLG 7,9 miljoen naar NLG 4,0 miljoen als gevolg van het spelen van één Europa Cup wedstrijd minder in 1998/1999, minder betalende toeschouwers per wedstrijd en de verkoop van passe-partouts met korting. De omzet uit seizoenkaarten en de omzet uit business-seats en skyboxplaatsen is licht gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door meer verkoch te seizoenkaarten, een kleine prijsstijging en door de verkoop van skyloungeplaatsen in het tweede halfjaar van 1998/1999. De aan voetbal gerelateerde inkomsten uit spon soring en reclame, televisierechten en merchandising zijn in het seizoen 1998/1999 gestegen van NLG 35,2 miljoen in 1997/1998 naar NLG 36,8 miljoen. De inkomsten uit sponsoring zijn gestegen met NLG 1,3 milj oen, dit mede door de komst van de nieuwe autosponsor Mitsubishi Motors Europe. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten uit het contract met Umbro sterk gestegen. De reclame-inkomsten zijn echter gedaald met NLG 1,1 miljoen doordat Ajax in de Champions League niet zelf de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten. De inkomsten uit exploitatie van televisierechten zijn gedaald met NLG 2,3 miljoen naar NLG 4,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van gedaalde televisie-inkomsten Champions League. De televisie inkomsten voor live-wedstrijden en samenvattingen in het kader van de nationale competitie bedroegen NLG 2,4 miljoen en zijn nagenoeg gelijk gebleven. Met ingang van het seizoen 1998/1999 is een andere sleutel van toepassing op de verdeling van de televisie-inkomsten. Dit heeft in 1998/1999 geleid tot lagere televisie-inkomsten voor samenvattingen. Daar staan tegenover de hogere vergoedingen voor live uitzendingen van voetbalwedstrijden. De omzet uit merchandising is in 1998/1999 ver der gestegen. De bijdrage aan de netto omzet bedroeg NLG 9,9 miljoen tegen NLG 6,4 miljoen in 1997/1998. Deze toename met NLG 3,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit merchandisingactiviteiten in eigen beheer en de in mei 1998 gestarte directe verkoop aan de consument via Internet en mailordering, alsmede door hogere opbrengsten uit de exploitatie van de portretrechten van spelers. Bedrijfslasten De totale bedrijfskosten zijn in het seizoen 1998/1999 met NLG I 1,6 miljoen gestegen van NLG 98,3 miljoen naar NLG 109,9 miljoen. De kostprijs verkopen, die de kostprijs van verkochte Ajax-producten en de kosten van het exploiteren van portretrechten omvat, is als gevolg van de gestegen verkoop van Ajax-producten en de hogere opbrengsten uit exploitatie van de portret rechten van spelers gestegen met NLG 3,4 miljoen van NLG 3,8 miljoen naar NLG 7,2 miljoen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 18