Commerciële zaken Voetbal gerelateerde activiteiten De inkomsten uit sponsoring en reclame, televisie en merchandising zijn gestegen van NLG 35,2 miljoen in 1997/1998 naar NLG 36,8 miljoen. Een goed resul taat, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat Ajax in het afgelopen boekjaar heeft deelgenomen aan de UEFA Champions League en de daarmee ver band houdende inkomsten uit sponsoring en televisie via een 'UEFA premiestelsel' als voetbalomzet verant woord worden. Sponsoring en reclame De sponsors hebben onverminderd vertrouwen getoond in het merk Ajax en de commerciële kansen die Ajax hen biedt. Het afgelopen boekjaar is het onderscheid tussen partners en sponsors van Ajax nader ingevuld. Naast de bestaande partnerovereen komsten met ABN AMRO, Umbro en Canal+ is ook een overeenkomst gesloten met Mitsubishi Motors Europe. Daarnaast hebben negen bedrijven zich bereid verklaard hun sponsorcontracten met Ajax te verlengen en met Bouwmaatschappij Verwelius is voor de eerste keer een driejarige sponsorovereen komst aangegaan. Helaas heeft het nieuwe management van Umbro International Ajax in de maand juni meegedeeld dat ze de rechtsgeldigheid van de overeenkomst betwist, waartegen Ajax zich in rechte heeft verzet. Doordat de meeste contracten voor langere periodes gelden, zullen de sponsorinkomsten in het komend boekjaar gering stijgen. Door de deelname aan de UEFA Champions League zijn de inkomsten uit reclame teruggelopen ten opzichte van het boekjaar 1997/1998. Dit is een gevolg van het feit dat de UEFA de televisierechten centraal heeft uitonderhandeld. Merchandising De omzetgroei van merchandising heeft nauwelijks onder druk gestaan van de mindere sportieve presta ties in het afgelopen boekjaar. Bij het Ajax museum daalde de omzet. Vanwege de voor Ajax bijzondere uitstraling van het museum is het acceptabel dat de exploitatie op het resultaat van de vennootschap drukt. Het Ajax museum zal in samenwerking met de Amsterdam ArenA en onder de vlag van 'The World of Ajax' een volledige stadiontour aan bezoekers gaan aanbieden.Tijdens de komende Europese Kampioenschappen in juni 2000 wordt een grote groep internationale gasten verwacht. De omzetten bij Ajax Merchandising, Ajax Direct en Ajax Images zijn naar verwachting gestegen. Ajax Merchandising is in staat geweest om de inkomsten uit licentiegelden op gelijk niveau te houden en is er tevens in geslaagd de omzet van onder eigen beheer geproduceerde artikelen te laten groeien. Ajax Merchandising zal met nog meer elan trachten grip te krijgen op de distributie van de Ajax-producten en zal stap voor stap de onder eigen beheer te produ ceren artikelen uitbreiden. Ajax Direct concentreert zich op directe ver kopen via mailorder en Internet. In het eerste jaar van haar bestaan was de omzet bevredigend, hoewel de wereldwijde verkopen via Internet in volumes nog moeten groeien. Ajax Direct heeft in haar eerste jaar echter wel te maken gehad met aanloopverliezen, veroorzaakt door te hoge distributie- en marketing kosten. Via Ajax Direct wordt actief gewerkt aan de opbouw en verdieping van de bestanden waarop ook andere eigen (direct) marketingprogramma's kunnen aanhaken. Niettemin zal aandacht moeten uitgaan naar de kostenstructuur van Ajax Direct. Via Ajax Images worden de portretrechten van de spelers geëxploiteerd. Deze activiteit heeft haar omzet zien groeien, doordat deze verzilvering van de populariteit van de individuele spelers actief is uit gebouwd. Omdat een aantal bekende spelers de club inmiddels heeft verlaten, gaat nu de energie naar acties rondom de nieuwe lichting die Ajax heeft aan getrokken. Daarnaast is Ajax Images er in geslaagd om de kosten voor het komend boekjaar terug te dringen. Televisie Doordat Ajax dit boekjaar heeft deelgenomen aan de Champions League, waarin de televisierechten cen traal door de UEFA worden aangeboden, zijn de inkomsten hieruit lager dan in het boekjaar 1997/1998. De televisie-inkomsten voor wedstrijden in de KPN-Telecompetitie en Amstel Cup zijn op gelijk niveau gebleven. Voor de deelnemende clubs aan de Amstel Cup zijn inmiddels verbeterde televisiecontracten gereali seerd. Bij goede prestaties in de Amstel Cup zal ook Ajax hiervan kunnen profiteren. Onderzoek is opgestart naar de mogelijkheden om hogere inkomsten uit televisie te genereren. Dit vanzelfsprekend met inachtneming van de ver plichtingen voortvloeiend uit bestaande contracten. Daarnaast zal aandacht uitgaan naar de nieuwe kansen die Internet biedt.Via die weg kan immers op eenvoudige wijze gecommuniceerd worden met de

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 17