Verslag van de directie 10 Algemeen De verslagperiode 1998/1999 was het eerste volle dige boekjaar voor AFC Ajax NV. De verantwoorde lijkheden van Directie en Raad van Commissarissen zijn nader vastgelegd in reglementen, waarbij ook aandacht is geschonken aan de speciale band met de vereniging Ajax. De benoeming van Danny Blind als Directeur Spelersbeleid, hoewel pas formeel per I juli 1999, heeft al in mei en juni geleid tot beslissingen over aankoop en verkoop van spelers die op langere termijn de Ajax-speelstijl en cultuur moeten waarborgen. Na het vertrek van topspelers als Frank en Ronald de Boer en Edwin van der Sar heeft de technische staf een plan opgesteld en uitgevoerd om de spelersgroep te versterken met een mix van jeugd, ervaring en Ajax-affiniteit. Het verkopen van enkele spelers die nog een contract hebben vraagt tijd omdat - binnen een gewenst financieel kader - alle partijen (Ajax, de speler en zijn nieuwe club) tot overeenstemming moeten komen. Gezien het grote aantal veranderingen in de A-selectie is er naar ver wachting enige tijd nodig voordat de nieuwe spelers hun eigen rol en die van hun medespelers blindelings kennen. Het opzetten van de deelnemingen heeft reeds in het afgelopen boekjaar de nodige aandacht en tijd gevergd. De resultaten zullen pas in de volgende boekjaren in de Ajax-jaarrekening te zien zijn. Elk van de deelnemingen heeft tot taak een positieve winst- bijdrage te leveren, naast het ontwikkelen van talent waar Ajax, maar uiteraard ook andere clubs door transfers van kunnen profiteren. Aangezien de kost voor de baat uit gaat, zal het even duren voordat de positieve bijdrage, financieel en qua talent, zichtbaar wordt. Het supportersbeleid vraagt veel aandacht. Er is vooruitgang geboekt in de ArenA bij thuiswedstrij den, door goede samenwerking met de gemeente, de politie en de stadionorganisatie. Door input uit een consumentenpanel, NIPO-onderzoek, bijeenkomsten met supporters, brieven en e-mails is een aantal zaken er al op vooruitgegaan: veiligheid, comfort en entertainment; maar continue inspanningen blijven geboden. We zijn er trots op bij de top van Europa te behoren qua aantal vaste seizoenkaarthouders, dat ook dit jaar weer uitkomt op een kleine 42.000. Het samenwerkingsverband met de Supporters vereniging Ajax, dat in de tweede helft van het boek jaar is aangegaan leidt tot service- en synergievoor- delen voor de meer dan 70.000 aangesloten leden/seizoenkaarthouders. De prioriteiten voor de komende jaren liggen, naast de ontwikkeling van talent in Nederland en bij de buitenlandse deelnemingen, bij de groei van inkomsten uit de aan voetbal gerelateerde activitei ten: televisierechten, Internet, merchandising en sponsoring.Vooral op mediagebied zijn de ontwikke lingen stormachtig, en onze doelstelling is om meer Ajax-wedstrijden live te laten uitzenden, in Nederland en daarbuiten. Naast de directe inkom sten is dit uiteraard aantrekkelijk voor sponsors en fans. We verwachten dat in het volgende boekjaar de discussie met betrokken partijen tot concrete resul taten zal leiden. Voor de eigen organisatie is het beleid om de voorwaarden te scheppen waaronder de huidige medewerkers kunnen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, en waar nodig de beste mensen kunnen worden aangetrokken voor toekomstige kernactivi teiten. De ondernemingsraad van Ajax is actief en levert een positieve bijdrage aan de invulling van ons personeelsbeleid. De nieuw benoemde coördinator Personeelszaken zal er voor zorgen dat we op een effectieve manier het enthousiasme, de kwaliteit en inzet van alle medewerkers, inclusief vrijwilligers ondersteunen. Het IT-beleid is erop gericht de medewerkers en klanten van Ajax, nationaal en internationaal, de mogelijkheden van het Internet (zowel intern als extern) en e-commerce te laten benutten voor infor matie, verkoop en service. De huidige Ajax site www.ajax.nl is een van de drukst bezochte sites in Nederland, met zo'n 2 miljoen bezoekers per jaar. Ajax heeft zich voorbereid op het millenniumpro bleem en verwacht hiervan geen negatieve invloed. De mogelijkheden om te investeren in nieuwe voetbal- en gerelateerde activiteiten zijn ruimschoots aanwezig. We zullen die mogelijkheden selecteren die

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 14