Toelichting op de vennootschappelijke balans 100 100 13 283 13 283 4 950 4 950 18 333 18 333 47 Algemeen De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Financiële vaste activa Het verloop van de netto-vermogenswaarde van de deelnemingen is als volgt: Bedragen x NLG 1.000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Beginbalans Kapitaalstorting Resultaat Eindbalans 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 1998 1997/1998 1996/1997 (2 522) (171) 40 868 (1 483) (211) (1 654) (1 654) (171) Eigen vermogen Bedragen x NLG 1.000 Gestort en opgevraagd kapitaal Beginbalans Kapitaalstorting contant bij oprichting NV Omzetting in kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam Emissie Eindbalans 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/1998 1996/1997

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 116