Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Passiva Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal 18 333 Agio 222 840 Overige reserves (10 861) 118 948 230 312 118 948 Voorzieningen Belastinglatenties 5 776 2 802 Kortlopende schulden Crediteuren 11 539 35 578 Groepsmaatschappijen 100 263 Belastingen en premies sociale lasten 12 516 13 492 Overige schulden 10 258 18 598 Overlopende passiva 23 225 14 692 Totaal kortlopende schulden 57 638 82 623 Totaal passiva 45 293 726 204 373

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 114