Vennootschappelijke balans (na bestemming resultaat) Bedragen x NLG 1.000 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Deelnemingen in groeps maatschappijen Overige deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Groepsmaatschappijen Actieve belastinglatenties Aandeelhouders Overige vorderingen Overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa 30 juni 1998 Pro forma 30 juni 1997 78 206 65 750 78 206 65 750 24 604 796 6 240 31 640 26 247 762 4 345 31 354 (1 654) 20 000 30 18 376 128 222 (171) 20 000 30 19 859 116 963 13 265 8 346 8 009 101 5 799 1 862 37 382 99 011 29 111 165 504 18 452 1 571 4 950 1 801 26 774 22 924 37 712 87 410 293 726 204 373 44

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 113