Overige schulden Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige schulden 11 265 18 611 11 265 18 611 Deze post bevat onder andere te betalen huisvestingskosten inzake de Amsterdam ArenA alsmede betalings verplichtingen aan spelers. Overlopende passiva Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overlopende passiva 24 813 15 136 24 813 15 136 Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De NV is geen substantiële verplichtingen aangegaan anders dan de huurovereenkomsten met de ArenA, de garan tiebedragen aan de spelers inzake portretrechten en de leaseverplichtingen met betrekking tot de auto's van perso neelsleden. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten met de ArenA bedragen totaal minimaal NLG 7,5 miljoen op jaarbasis en zijn mede afhankelijk van de recette-opbrengst. De overige genoemde verplichtingen bedragen respectievelijk NLG 2,2 miljoen en NLG 1 miljoen op jaarbasis. 41

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 110