Bericht van de Raad van Commissarissen Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de statuten legt de Raad van Commissarissen hierbij de jaar rekening over het boekjaar I juli 1998 tot en met 30 juni 1999 zoals deze door de Hoofddirectie is opgesteld en door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, ter behandeling en goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De jaarrekening gaat vergezeld van het door de Hoofddirectie opgestelde jaarverslag en de krachtens artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens. De Raad van Commis sarissen heeft kennis genomen van het verslag van de Hoofddirectie. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeel houders voor de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. In het verslagjaar heeft de Raad van Commis sarissen acht maal vergaderd. Daarnaast werd twee maal overlegd met de externe accountant. De com missie voor selectie, benoeming en honorering van leden van de Hoofddirectie en het Management Committee, alsmede de commissie externe financiële rapportage en audit zijn ingesteld na het einde van het verslagjaar. De Raad is voorts informeel bijeen geweest zonder aanwezigheid van de Hoofddirectie waarbij onderwerpen als het eigen functioneren en de relatie tot en het functioneren van de Hoofd directie aan de orde zijn geweest. Leden van de Raad van Commissarissen hebben eenmaal deel genomen aan een vergadering van de onder nemingsraad. In de vergaderingen van de Raad van Commis sarissen is uitvoerig gesproken over de beleids plannen van de onderneming. De risico's van de onderneming en de opzet van interne besturings systemen werden aan de orde gesteld. De aanbevelingen van de commissie Peeters in zake Corporate Governance zijn onderwerp geweest van bespreking.Voor een gedetailleerde behandeling van dit onderwerp wordt verwezen naar de bijlagen. De Raad van Commissarissen is in 1999 uitgebreid tot vijf leden. Naast de drie huidige leden die het bij zonder vertrouwen genieten van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax, zijn na de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 september 1999 benoemd de heren S. van Loon en J.H.H. de Mol. Per I januari 1999 heeft de heer M.P. Oldenhof zijn dienstverband als Algemeen Directeur beëindigd.Tevens is besloten het dienstverband van de heer M. Olsen na afloop van het boekjaar niet te verlengen. Gedurende het afgelopen boekjaar hebben de volgende benoemingen plaats gevonden: - Per I december 1998 de heer J. Slop, Financieel Directeur - Per 12 december 1998 de heer J. Wouters, Directeur Betaald Voetbal - Per I februari 1999 de heer F. Kales, Algemeen Directeur Na afloop van het boekjaar - Per I juli 1999 de heer D. Blind, Directeur Spelersbeleid Sportief gezien was het afgelopen jaar turbulent. Het gaf teleurstellende resultaten in de Champions League en de nationale competitie te zien, een noodzakelijke verandering in de positie Directeur Betaald Voetbal en vele spelerswisselingen. Aan het eind van het seizoen viel toch nog een sportief hoogtepunt te noteren in de vorm van het winnen van de Amstel Cup. Teneinde het succes van Ajax in de komende jaren op sportief en zakelijk gebied te kunnen realiseren zijn beleidsplannen opgesteld door de directie. Daarbij is Ajax afhankelijk van het tempo waarin de internationalisering van het voetbal verder vorm krijgt. Het is voor Ajax noodzakelijk de sportieve kwaliteit op het hoogste Europese niveau te hand haven. Hierbij zijn wedstrijden tegen sterke tegen standers essentieel. Hoewel de Champions League en de nieuwe UEFA-competitie meer mogelijkheden bieden, streeft Ajax er actief naar om binnen de UEFA en de G-14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 10