Liquide middelen Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Deposito's 25 930 12 475 Kasmiddelen en banktegoeden 6 039 25 652 31 969 38 127 Eigen vermogen Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. Voorzieningen Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Belastinglatenties Belastinglatenties 5 776 5 776 2 802 2 802 De latente belastingschulden moeten vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd. Crediteuren Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Crediteuren inzake vergoedingssommen Overige crediteuren 1 529 26 864 11 474 8 652 13 003 35 516 40

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 109