Bedragen x NLG 1.000 Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Actieve belastinglatenties Actieve belastinglatenties 8 009 8 009 Deze post betreft een actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en heeft een waar schijnlijke looptijd van langer dan 1 jaar. Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige vorderingen Overige vorderingen 6 115 5 073 6 115 5 073 Per 30 juni 1998 is NLG 86 486 van de overige vorderingen aan te merken als langlopend (per 30 juni 1997 NLG 434 110). Effecten Bedragen x NLG 1.000 Obligaties Beleggingen Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 23 652 22 924 75 359 99 011 22 924 De obligaties betreffen vastrentende waarden en zijn ter beurze genoteerd. De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC Ajax NV het management over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Belangrijkste bepaling is dat de bank naar een zo hoog mogelijk rendement streeft, maar gedurende een periode van drie jaar een minimaal rendement van nul procent garandeert. De bank belegt hiertoe in verschillende beleggingsproducten. Per balansdatum wordt het grootste gedeelte van de beleggingen aangehouden in obligaties. De beleggingsportefeuille wordt jaarlijks voor NLG 25 miljoen in liquiditeiten omgezet beginnend op 14 mei 1999. 39

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 108