Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Belastinglatenties Latente belastingverplichtingen en -vorderingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen het commer ciële en fiscale vermogen alsmede uit hoofde van toe komstige verliescompensatie ontstaan door uitgestelde belastingverplichtingen en vorderingen, worden op de balans verantwoord onder 'latente belastingen'. De actuele belastingschuld is opgenomen onder 'belastingen en premies sociale lasten'. De geactiveerde en gepassiveerde belastinglatenties zijn opgenomen tegen nominale waarde op basis van de geldende belastingtarieven. Voor het vaste personeel is de pensioenregeling onder gebracht bij een Verzekeringsmaatschappij. Bij alle bovengenoemde pensioenregelingen is sprake van een beschikbare premieregeling. Belastingen De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resul taat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat. Omzet Netto omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs verkopen De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkoch te Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. Sociale lasten Onder de sociale lasten worden tevens de pensioen lasten verantwoord. In beginsel vallen alle spelers verplicht onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). De pensioenen van de trainers en coaches zijn ver plicht ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor Voetbaloefenmeesters. 33

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 102