winst- en verliesrekening van de Vereniging was hier nog geen rekening mee gehouden. Voorts zijn in de balans 1996/1997 latente en acute belastingen opgenomen. Ook is een aantal voorzieningen aangepast. Dit op grond van informatie verkregen na het vast stellen van de jaarrekeningen van de Vereniging over risico's die zich op balansdatum voordeden. KNVB licentie Op basis van de huidige regelgeving binnen de KNVB kan alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet: De Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV. Criteria voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze maatschappijen zijn in de consolidatie betrokken. De opgenomen dochtermaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, zijn: - Teucrus BV: tussenholding (deelname 100%) - Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV: merchandising-activiteiten (deelname 100%) - Tekmessa BV: exploitatie van portretrechten spelers (deelname 100%) - Exekias BV: exploitatie van het Ajax-museum (deelname 100%) - Eurysakes BV: exploitatie van activiteiten op het Internet en mailordering (deelname 100%) Vreemde valuta Balansposten in buitenlandse valuta's worden omgere kend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de transactiedatum. De koers verschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel geba seerd op de historische verkrijgingsprijs, waarbij de bedragen in duizendtallen zijn weergegeven. Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waar de gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 31

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 100