Meerjarenoverzicht 1994/1995 tot en met 1997/1998 - - - - - 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Pro forma 1995/1996 Pro forma 1994/1995 Resultaten (x NLG 1.000) Netto omzet 38 827 85 637 90 665 64 642 57 459 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (8 070) (12 683) 14911 18 774 17 921 Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (9 776) 1 007 694 1 755 2 450 Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (17 846) (11 676) 15 605 20 529 20 371 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (16 445) (7 932) 20 431 23 797 22 786 Resultaat na belastingen (10 861) (5 426) 12 889 28 414 14 544 Afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill 2 010 3 705 2 054 1 968 1 928 Afschrijvingen vergoedingssommen 9 297 19 431 10 643 5 008 6 459 Cashflow 446 17710 25 586 35 390 22 931 Dividend Vermogen (x NLG 1.000) Vaste activa 134 304 134 304 117616 43 516 21 515 Vlottende activa 163 413 163 413 86 922 96 416 69 396 Kortlopende schulden 61 629 61 629 82 788 33 873 13 266 Eigen vermogen 230 312 230 312 118 948 106 059 77 645 Totaal vermogen 297 717 297 717 204 538 139 932 90 911 Medewerkers aantal Aantal medewerkers per 30 juni 117 117 98 68 65 Aandelen (aantal) Aantal aandelen per 30 juni 18 333 333 18 333 333 Gegevens per aandeel van nominaal NLG 1 (x NLG 1 Resultaat na belastingen (0,59) Cashflow 0,02 Dividend Eigen vermogen 12,56 (0,30) 0,97 12,56 Kengetallen (in Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/ netto omzet Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/ netto omzet Resultaat na belastingen/netto omzet Resultaat na belastingen/ gemiddeld eigen vermogen Resultaat na belastingen/totaal vermogen Vlottende activa/kortlopende schulden Eigen vermogen/totaal vermogen (20,8) (46,0) (28,0) (6,1) (3,6) 265,2 77,4 (14,8) (13,6) (6,3) (3,1) (1.8) 265,2 77,4 16,5 17,2 14,2 11,5 6,3 105,0 58,2 29,0 31.8 44,0 30.9 20,3 284,6 75,8 31,2 35,5 25.3 20,7 16,0 523,1 85.4

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 71