kir, jjzn Voorstel winstbestemming Bijzonder aandeel - Conform het gestelde in het emissieprospectus d.d. 5 mei 1998 zal over het boekjaar 1997/1998 geen dividend worden uitgekeerd. Het verlies over.de periode 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998 is ten laste van de overige reserves gebracht. Onder het geplaatste aandelenkapitaal is één bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 begrepen. Dit aandeel wordt gehouden door de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', waarvan het bestuur wordt gevormd door de heren M. van Praag (voorzitter), A.L. van Os, J.S. Ellerbroek, H.P.J. Henrichs en D. Feldmann. Aan dit aandeel is een goedkeuringsrecht verbonden ten aanzien van een aantal besluiten van de Hoofddirectie. Het goedkeurings- recht houdt in dat dergelijke besluiten pas kunnen worden genomen door de Hoofddirectie, nadat de Vereniging als houder van het bijzonder aandeel daaraan haar goedkeuring heeft verleend. Het gaat hierbij om besluiten omtrent: a Wijziging van een handelsnaam van de vennootschap; b Wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap; c Wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden bestaande uit een wit shirt met een verticale rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, alsmede een witte broek en witte kousen met rode omslag; d Wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam; e Wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdafdeling, alsmede de ten behoeve van de jeugdopleiding gebruikte accommodaties en faciliteiten; f Wezenlijke wijzigingen in de structuur van het functioneren van jeugd- en amateurelftallen, voorzover van belang voor het topvoetbal; g De verstrekking, wijziging of intrekking van licenties en sublicenties; h Het doen van een voorstel tot statutenwijziging. Volgens de statuten van de Vereniging kunnen besluiten omtrent de uitoefening van het stemrecht op het bijzonder aandeel slechts worden genomen door het bestuur van de Vereniging, met voorafgaande goedkeuring van de leden raad van de Vereniging. 67 mm a-> f" i i*SSggSE5iftH! '"'-A'- figSBBiflgfMi sSs 8H»»ïl«£*:5fcSöEsfe«8is|ï

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 69