Toelichting op de vennootschappelijke balans 100 13 283 4 950 18 333 100 13 283 4 950 18 333 45 000 000 14 999 999 1 60 000 000 Algemeen De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Financiële vaste activa Het verloop van de netto-vermogenswaarde van de deelnemingen is als volgt: 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Beginbalans Kapitaalstorting Resultaat Eindbalans (2 522) 868 .(1 654) (171) (1 483) (1 654) 40 (211) (171) Eigen vermogen 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 ren x NLG 1.000 Gestort en opgevraagd kapitaal Beginbalans Kapitaalstorting contant bij oprichting NV Omzetting in,kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam Emissie Eindbalans Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld-(bedragen x NLG 1): - 45 000 000 gewone aandelen van nominaal NLG 1 - 14 999 999 preferente aandelen van nominaal NLG 1 - 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x NLG 1): - 18 333 332 gewone aandelen van nominaal NLG 1 - 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 18 333 332 1 18 333 333 In 1998 zijn aan de directie en medewerkers 204 800 optierechten toegekend op aandelen AFC Ajax NV van nominaal NLG 1Deze optierechten zijn onvoorwaardelijk toegekend en hebben een looptijd van 5 jaar. De uitoefenkoers waartegen de opties kunnen worden uitgeoefend bedraagt NLG 25. In de verslagperiode zijn nog geen optierechten uitgeoefend. 60

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 62