Vennootschappelijke balans (na bestemming resultaat) Pro forma 30 juni 199830 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen 78 206 65 750 78 206 65 750 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 24 604 26 247 Machines en installaties 796 762 Andere vaste bedrijfsmiddelen 6 240 4 345 31 640 31 354 Financiële vaste activa Deelnemingen in groeps maatschappijen (1 654) (171) Overige deelnemingen 20 000 20 000 Overige vorderingen 30 30 18 376 19 859 Totaal vaste activa 128 222 116 963 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 13 265 18 452 Groepsmaatschappijen 8 346 1 571 Actieve belastinglatenties 8 009 Aandeelhouders 101 Overige vorderingen 5 799 4 950 Overlopende activa 1 862 1 801 37 382 26 774 Effecten 99 011 22 924 Liquide middelen 29 111 37712 Totaal vlottende activa 165 504 87 410 Totaal activa 293 726 204 373 56

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 58