Effecten Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Obligaties 23 652 22 924 Beleggingen 75 359 99 011 22 924 De obligaties betreffen vastrentende waarden en zijn ter beurze genoteerd. De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC Ajax NV het management over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Belangrijkste bepaling is dat de bank naar een zo hoog mogelijk rendement streeft, maar gedurende een periode van drie jaar een minimaal rendement van nul procent garandeert. De bank belegt hiertoe in verschillende beleggingsproducten. Per balansdatum wordt het grootste gedeelte van de beleggingen aangehouden in obligaties. De beleggingsportefeuille wordt jaarlijks voor NLG 25 miljoen in liquiditeiten omgezet beginnend op 14 mei 1999. Liquide middelen Bedragen x NLG 1.000 Deposito's Kasmiddelen en banktegoeden Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 25 930 12 475 6 039 25 652 31 969 - 38 127 Eigen vermogen Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. Voorzieningen Bedragen x NLG 1.000 Belas tinglatenties Belastinglatenties De latente belastingschulden moeten vrijwel geheel als Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 5 776 2 802 5 776 2 802 lopend worden beschouwd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 53