Toelichting op de geconsolideerde balans ■Mr Immateriële vaste activa Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Bedragen x NLG 1.000 Vergoedingssommen Aanschafwaarde Beginbalans Investeringen Desinvesteringen Eindbalans Cumulatieve afschrijvingen Beginbalans Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Eindbalans Boekwaarde Eindbalans Beginbalans 88 005 19 274 107 279 (19 776) (9 297) (29 073) 78 206 81 229 35 077 (9 027) 107 279 (15 479) (19 431) 5 837 (29 073) 78 206 34 064 60 548 (13 383) 81 229 (10 720) (10 643) 5 884 (15 479) 65 750 68 229 65 750 23 344 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Goodwill Beginbalans Verkrijgingen Afschrijvingen Eindbalans 420 (53) 367 473 (106) 367 526 (53) 473 De goodwill heeft betrekking op de koopsom voor de in eigen beheer genomen, voorheen door derden geëxploiteerde, merchandisingactiviteiten. Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20% per jaar. 47

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 49