Bij overgang van spelerscontracten worden de nog resterende geactiveerde Vergoedingssommen' ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Dit gebeurt in dezelfde periode als waarin de verkoopopbrengst is verantwoord. Vergoedingen bij verlenging van contracten worden op dezelfde wijze verwerkt als transfer- en tekengelden, tenzij de aard anders is. Goodwill Voorzover bij de verwerving van een onderneming de verkrijgingsprijs hoger is dan de netto- vermogenswaarde (volgens de door AFC Ajax NV gehanteerde waarderingsgrondslagen), is er sprake van goodwill. Deze goodwill wordt geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. Immateriële vaste activa Logo, merknaam, portretrechten en televisierechten zijn om niet verkregen van de Vereniging en zijn op nihil gewaardeerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, lineair verdeeld over de geschatte levensduur: - Bedrijfsgebouwen 10 en 20 jaar - Machines en installaties 5 jaar - Andere vaste bedrijfsmiddelen 3 tot 10 jaar Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de netto-vermogens waarde. De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt dat van een duurzame waardevermindering sprake is. In dat geval wordt een voorziening getroffen ter hoogte van de geschatte duurzame waardevermindering. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs met toepassing van het fifo-stelsel (first in, first out), of tegen de marktwaarde indien deze lager is. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid. Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum. Koersresultaten worden verwerkt in de winst en verliesrekening. 44

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 46