Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet: De Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV. i Criteria voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaat schappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze maatschappijen zijn in de consolidatie betrokken. De opgenomen dochtermaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, zijn: - Teucrus BV: tussenholding (deelname 100%) Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV: merchandising-activiteiten (deelname 100%) - Tekmessa BV: exploitatie van portretrechten spelers (deelname 100%) - Exekias BV: exploitatie van het Ajax-museum (deelname 100%) Eurysakes BV: exploitatie van activiteiten op het Internet en mailordering (deelname 100%) Vreemde valuta Balansposten in buitenlandse valuta's worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de transactiedatum. De koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel gebaseerd op de historische verkrijgingsprijs, waarbij de bedragen in duizendtallen zijn weergegeven. Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Vergoedingssommen Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan worden geactiveerd als Vergoedingssommen' tot ten hoogste de aan derden gedane uitgaven verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats over de looptijd van het contract. De contractduur varieert in het algemeen tussen 1 en 5 jaar. Per balansdatum wordt door de directie voor ieder contract beoordeeld of.sprake is van blijvende waardevermindering. Risico's terzake van onvoorziene waardeverminderingen zijn met gedekt door verzekeringsovereenkomsten. 43

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 45