Geconsolideerd kasstroomoverzicht 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill Veranderingen in werkkapitaal (Toe)/afname vorderingen overlopende activa (Toe)/afname voorraden Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva Kasstroom uit bedrijfsoperaties (voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) Ontvangen rente en soortgelijke baten Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vergoedingssommen en overige immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen vergoedingssommen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Storting aandelenkapitaal Emissie aandelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Mutatie overzicht geldmiddelen Geldmiddelen openingsbalans Toename geldmiddelen Geldmiddelen eindbalans (8 070) 2010 (952) (357) (3 318) (10 687) 1 438 (9 249) (27 866) (1 812) 7 957 (21 721) 96 100 112 890 113 086 82 116 48 864 82 116 (12 683) 3 705 (809) (551) 10 087 (251) 3 607 3 356 (66 721) (7 937) 28 176 (46 482) 65 100 112 890 130 980 113 055 69 929 61 051 69 929 130 980 14911 2 054 22 521 18 500 57 986 3 423 61 409 (35 841) (13 192) (20 030) 14 272 (54 791) 1 739 1 739 1357 52 694 8 357 61 051 Het kasstroömoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen en de effecten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 43