Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen x NLG 1.000 Netto omzet Kostprijs verkopen Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijving op materiële vaste activa en goodwill Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Afschrijvingen vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen effecten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen Resultaat na belastingen 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/19981996/1997 38 827 85 637 90 665 2 005 3 817 115 22 771 46 247 33 885 2 010 3 705 2 054 20 111 44 551 39 700 46 897 98 320 75 754 (8 070) (12 683) 14 911 (9 297) (19 431) (10 643) (479) 20 438 11 337 (17 846) (11 676) 15 605 1 284 2 636 4 826 117 1 108 (16 445) (7 932) 20 431 5 584 2 506 (7 542) (10 861) (5 426) 12 889 40

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 42