Geconsolideerde balans (na bestemming resultaat) Pro forma 30 juni 199830 juni 1997 Bedragen x NLG 1000 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen 78 206 65 750 Goodwill 367 473 78 573 66 223 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 26 308 26 247 Machines en installaties 796 762 Andere vaste bedrijfsmiddelen 8 597 4 354 35 701 31 363 Financiële vaste activa 20 030 20 030 Totaal vaste activa 134 304 117 616 Vlottende activa Voorraden 551 Vorderingen Debiteuren 15 102 18 951 Actieve belastinglatenties 8 009 Aandeelhouders 101 Overige vorderingen 6 115 5 073 Overlopende activa 2 555 1 847 31 882 25 871 Effecten 99 011 .22 924 Liquide middelen 31 969 38 127 Totaal vlottende activa 163 413 86 922 Totaal activa 297 717 204 538 38

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 40