nog voorraden aanwezig. Het bleek bovendien noodzakelijk de organisatie van Ajax Merchandising uit te breiden. Desondanks is de merchandisingomzet, inclusief de uit sponsorovereenkomsten voort vloeiende licentiegelden, uitgekomen op een bevredigende omzet van bijna NLG 3,5 miljoen. Ajax Merchandising heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan het resul taat. Er is bovendien een stevige basis gelegd voor verdere groei. Ajax Images Ajax Images loopt kwantitatief achter op de gestelde doelen. Hoewel nieuwe projecten zijn opgestart, is de omzet en het resultaat achtergebleven bij de verwachtingen. Eén van de oorzaken hiervan is dat het commercieel exploiteren van de portretrechten van spelers in Nederland nog een relatief onbekend verschijnsel is. Mede hierdoor wordt de begin fase van deze activiteit gekenmerkt door hoge aanloopkosten. Hoewel Ajax Images een marketing- en serviceorgaan is met als hoofddoelstelling het genereren van extra inkomsten voor de spelers, zal ernaar worden gestreefd om de komende seizoenen een break-even resultaat te behalen. Ajax Direct Met de oprichting van Ajax Direct is een eerste stap gezet om tot een betere distributie van de Ajax-merchandisingproducten te komen. Ajax Direct concentreert zich op de verkoop van deze artikelen via Internet en via mailordering. Bij mailordering wordt middels een catalogus de mogelijkheid geboden Ajax-artikelen te bestellen. De mailorderactiviteiten zijn opgestart met ingang van mei 1998 en hebben dus slechts twee maanden bijgedragen aan het resultaat. Daarnaast heeft Ajax Direct in de opstart fase te maken gehad met aanloopkosten. Ajax Direct heeft hierdoor nog niet positief kunnen bijdragen aan het resultaat. Niettemin kan gesproken worden van een veelbelovende start, omdat in een korte periode een omzet van NLG 0,8 miljoen is gerealiseerd. Een belangrijk neveneffect van Ajax Direct is een beter inzicht in het profiel van de klant, waarvan Ajax in de uitvoering van andere activiteiten kan profiteren. Ajax Museum Het Ajax Museum is op 15 oktober 1997 geopend voor het publiek en heeft in het eerste jaar ruim 85.000 bezoekers mogen verwelkomen. Daarmee voldoet het museum aan de verwachtingen. Bij de uitstraling van Ajax hoort een passend museum en daarom is bij de inrichting voor een luxe opzet gekozen. De daaruit voortvloeiende afschrijvingskosten en de relatief hoge huisvestingskosten zorgen ervoor dat het museum ondanks een finan ciële bijdrage van de vennootschap slechts een bescheiden resultaat laat zien. Ook in de komende jaren zal een gering resultaat gerealiseerd worden. -- - L

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 33