AFC Ajax NV (AFC Ajax, Ajax) heeft over het gehele boekjaar 1997/1998 een negatief nettoresultaat gerealiseerd van NLG 5,4 miljoen. De netto-omzet is ten opzichte van 1996/1997 gedaald van NLG 90,7 miljoen tot NLG 85,6 miljoen. De daling van de netto-omzet is veroorzaakt door een lagere omzet uit voetbalactiviteiten. Hieronder is begrepen de omzet uit recettes competitie, Amstel Cup en vriendschap pelijke wedstrijden, recettes Europa Cup, premies Europa Cup, verkoop van seizoen kaarten, business-seats en skybox-plaatsen en indirecte wedstrijdbaten. Deze omzet daalde van NLG 67,8 miljoen naar NLG 50,4 miljoen. Als echter de recettes Europa Cup en de premies Europa Cup buiten beschouwing worden gelaten, dan laat de overige omzet uit voetbalactiviteiten een stijging zien van NLG 39,6 miljoen naar NLG 42,5 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit recettes Amstel Cup. De omzet uit recettes Europa Cup en premies Europa Cup is gedaald van NLG 28,2 miljoen naar NLG 7,9 miljoen. De voornaamste reden hiervoor is dat AFC Ajax in 1997/1998 niet is uitgekomen in de Champions League maar in de UEFA Cup. Hieruit blijkt dat deelname aan de Champions League voor de bijdrage aan de netto omzet, alsmede aan het netto resultaat van groot belang is. De aan voetbal gerelateerde inkomsten uit sponsoring, televisie en merchandising zijn in het seizoen 1997/1998 gestegen van NLG 22,9 miljoen in 1996/1997 naar NLG 35,2 miljoen. Vooral de stijging van de sponsorinkomsten van NLG 14,0 miljoen naar NLG 22,4 miljoen was substantieel. Deze toename van de sponsorinkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van een nieuwe sponsorovereenkomst met onze hoofdsponsor ABN AMRO en een nieuwe sponsorovereenkomst met onze partner Canal+. Directie Maarten Oldenhof Algemeen Directeur Bob jan Hillen Commercieel Directeur De kosten zijn in het seizoen 1997/1998 sterk gestegen. Vooral de stijging van de post lonen, salarissen en sociale lasten met NLG 12,4 miljoen naar NLG 46,2 miljoen is opvallend te noemen. Deze stijging is deels te verklaren uit de toename van het aantal personeelsleden van 98 naar 117 (FTE's). Voorts steeg de gemiddelde loonsom van de spelers. Deze tendens is in de gehele bedrijfs tak zichtbaar. AFC Ajax NV heeft, door het vergroten van de selectie van het eerste elftal naar 25 spelers en door het aantrekken van nieuwe voetballers die direct op het hoogste niveau konden spelen, de loonsom sterk zien stijgen. Deze inhaalslag was nood zakelijk vanwege het grote aantal vertrekkende spelers in de seizoenen 1995/1996 en 1996/1997 mede als gevolg van het Bosmanarrest. De eigen jeugdopleiding kon deze leegloop maar ten dele Opvangen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 25