Conform de in het prospectus uitgesproken verwachting is het boekjaar 1997/1998 afgesloten met een negatief nettoresultaat. Voornaamste reden hiervoor is het niet mee spelen in de Champions League en de daarmee samenhangende verminderde inkomsten uit recettes en premies Europa Cup. Het is verheugend dat Ajax in het seizoen 1997/1998 landskampioen is geworden, hetgeen voor het seizoen 1998/1999 tot de begeerde deelname aan de Champions League leidde. Ajax speelt, samen met andere Europese topclubs, een belangrijke rol in de besprekingen met de UEFA over een andere opzet van de Champions League. De gesprekken moeten in ieder geval leiden tot meer Europese wedstrijden en tot structurele verhoging van inkomsten voor de deelnemers aan deze competitie. Ajax zal dit soort ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig zelf initiatieven ontplooien. Er is de afgelopen periode veel werk verricht verband houdende met de plannen die bestaan ter oprichting van voetbalscholen in het buitenland. Tevens zijn onderhandelingen gaande over samenwerking met, c.q. participatie in buitenlandse voetbalclubs. De Raad van Commissarissen is van mening dat Ajax zich naar verwachting ontwikkelt. Hét streven is erop gericht blijvend te behoren tot de topclubs van Europa. De potentiële groei die de bestaande en reeds gememoreerde plannen naar verwachting met zich brengen, geeft vertrouwen voor de toekomst. De Raad van Commissarissen spreekt tenslotte haar waardering uit voor de inzet van de directie en haar medewerkers. Amsterdam, 24 november 1998 Raad van Commissarissen M. van Praag, voorzitter A.L. van Os H.P.J. Henrichs

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 23