*,-< w<,> -- r f, f W Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de statuten, legt de Raad van Commissarissen hierbij de jaarrekening over het verkorte boekjaar 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998 zoals deze door de Hoofddirectie is opgesteld en door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, ter behandeling en goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Nederland BV gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De jaarrekening gaat vergezeld van het door de Hoofddirectie opgestelde jaarverslag en de krachtens artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het verslag van de Hoofddirectie. Raad van Commissarissen Michael van Praag (voorzitter) Arie van Os Hennie Henrichs Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. Conform het beschreven dividendbeleid in het emissieprospectus d.d. 5 mei 1998 zullen de gewone aandelen gerechtigd zijn tot het dividend óver het boekjaar 1998/1999 en volgende boekjaren en zal over het boekjaar 1997/1998 geen dividend worden uitgekeerd. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit drie leden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Raad van Commissarissen op korte termijn zal worden uitgebreid tot vijf leden. Drie leden van de Raad van Commissarissen dienen op grond van het reglement van de Raad van Commissarissen het bijzonder vertrouwen te genieten van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax'. Dit zijn de huidige leden van de Raad van Commissarissen. Op 13 oktober 1998 heeft drs M.P. Oldenhof aan de Raad van Commissarissen kenbaar gemaakt zijn dienstverband bij AFC Ajax NV per 1 januari 1999 te beëindigen. Als Algemeen Directeur was hij mede verantwoordelijk voor de opbouw van de interne organisatie en voor de beursgang van AFC Ajax. Tevens was hij vanuit de directie verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Amsterdam ArenA. Momenteel isrle opvolgingsprocedure in volle gang. Om de financiële en administratieve organisatie te versterken heeft AFC Ajax NV per 1 december 1998 drs J. Slop RA aangenomen in de functie van Financieel Directeur. Daarnaast zal hij zich onder meer bezig gaan houden met Investor Relations en is hij verantwoordelijk voor zowel de interne als externe rapportage.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 21