VBrvQlgo^ad situatie in Amsterdam op de hoogte zijn, veroorloven wij ons deze feiten hier weer te geven: Behalve de vereniging Shell "beschikt geen enkele club in Amsterdam over een eigen honkhalveld, alle gemeentelijke honkhalvelden behoren aan de gemeenschap, in dit geval dus aan de K.N.B.S.B. Met het tot stand komen van deze velden en het zelfstandig worden van de rayons (hetgeen vrijwel gelijkertijd geschiedde), heeft Uw bestuur de verdeling van deze velden overgedragen aan het rayonbestuur van Amsterdam. Dit betekent o.a., dat het honkbalveld aan de Jan van Galen straat bepaald niet het eigendom van RAP is, dat het veld dat op het voetbalcomplex van APC ligt, beslist niet het eigendom van de ver. ABC is en hetzelfde is het geval met het honkbalveld Middenmeer, dat in het complex van voetbalvelden van de ver. OVVO ligt. het. Door bemiddeling van Uw bestuur heeft OVVO, toen in 1962 een voetbalveld afstond voor de aanleg van het honkbal veld ten gerieve van de honkbaibond, er het gebruik van een ander voetbalveld bijgekregen. Het rayonbestuur Amsterdam heeft tot taak gegadigden voor het bespelen van deze velden op te roepen en daarna tot verdeling over te gaan. Zulks is in het verleden steeds op redelijke wijze geschied. V/ij zijn er ons van bewust, dat de verenigingen wier accomo- datie bij deze velden hoort een zekere voorrang dienen te genieren, zeker in die gevallen, waarin belangen van andere verenigingen niet v/orden geschaad. Met het honkbalveld op Middenmeer was het aanvankelijk zo,_ dat de bespeling hiervan werd toegewezen aan OVVO en Ajax, met dien verstande, dat wij hier slechts met twee negentallen op terecht kon den: doch de ver. OYVO met méér teams. Enkele jaren geleden werd ons echter de speelgelegenheid voor ons tweede negental ontnomen en hoewel wij dit niet geheel als billijk ervoeren, hebben wij hier desondanks genoegen mee genomen. Deze maatregel was echter de stap die ons dwong onze jeugdafdeling op te heffen, omdat daardoor ons tweede negental het veld van onze jeugdteams voor zich opeiste. Wij verkeren dit jaar in de situatie, dat ons tweede team, dat in de reserve eerste klasse achter Sparta (2) als tweede is geëindigd, op een geïmproviseerd veld haar gasten zal moeten ontvangen terwijl OVVO (2), reserve tweede klasse, en OVVO (3), rayon Amster dam, op een echt honkbalveld kunnen spelen. Dit alles willen wij accepteren, doch niet het feit, dat ons geen enkele trainingsavond op het honkbalveld Middenmeer is toegewezen, omdat de ver. 0W0 op alle avonden beslag op dit veld heeft gelegd, waartegen het rayonbestuur Amsterdam niets onderneemt. Wij hebben verzocht aldaar op V/oensdagavond te mogen trainen, maar deze avond is nu door de OVVO-jeugd in beslag genomen. Wij kunnen ons weliswaar voorstellen, dat 0W0 - met wie wij over igens goede relaties onderhouden - hier veel prijs op stelt, doch v/ij kunnen ons niet herinneren, dat ergens staat voorgeschreven, dat reserve- en jeugdteams op echte honkhalvelden moeten spelen.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 3