------ Herman had nog "oud-zeer" door niet nagekomen toe zeggingen van vorig bestuur. Ka met hem over deze aangelegen heid gesproken te hebben is nu het een en ander als volgt geregeld: a. oude kwestie opgelost door vergoeding van fl. 100,- b. voor het nieuwe seizoen wordt hem een vergoeding verstrekt van fl» 50,per maand, ingaande 1 Pebr. B.Vermeer Ook met hem zijn wij een vergoeding aangegaan t.w. fl. 50,per maand, ingaande 1 April. Met hem een "auto-vergoeding" ad. PI. 7,50 per wedstrijd, G.Mossing Holstei^n Ean7 wegens bungelo welke vermoedelijk op 1 Mei zal v/orden opgeleverd, na die datum niet op Zaterdag kunnen spelen maar wel op Zondag. Voor 1 Mei kan hij wel "dubbels" spelen. Wordt de oplevering van de bungelo later, dan eenzelfde regeling ingaande die datum. git 0p een cursus t/m Juli in Ede. Wil graag tot zolang bij de ver.Veenendaal trainen. Van onze kant hiertegen geen bezwaar. Is echter op de weekeinden wel beschikbaar. Kan wegens zijn werk op Zaterdag niet spelen. Wel op Zondag. Wil zonodig zijn medewerking verlenen aan het Ajax- Weekbericht Tegen ca. 11 uur niets meer aan de orde zijnde werd, naar wij aannemen tot ieders tevredenheid, deze persoonlijke gesprekken, afge sloten. P.S. Vóór de vergadering op 14 Januari aanving, zijn wij in een korte bespreking, de navolgende toegangs prijzen overeen gekomen t.w.: a. zitplaatsen fl. 2, b.staanplaatsen fl. 1, Be administratie van Ajax is in het bezit van (op rollen) deze kaartjes. Over het hoofd hebben wij de "Jongensplaatsen" gezien, doch dit kan alsnog in onze volgende vergadering worden vastgesteld. Voor gezien en accoord bevonden: aldus opgemaakt dd. 16 Januari '71 W.Hiepoth

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 3