Verslag van de gehouden vergadering op 7 Januari jl. in het Ajax.Stadion Aanwezig is het voltallig bestuur t.w.s de heren Visser, Eendriks, Prins, Klokkers en Niepoth. De voorzitter, de heer Visser, opent; de vergadering en maakt, naar aanleiding van een gevoerde bespreking bekend, dat onze jeugdleden bij de vereniging GianiJS-Diemen op Woensdagmiddag kunnen komen trainen. Na enig onderling overleg is hiertegen onzerzijds geen bezwaar. Wij zullen hierover nog nader vernemen wanneer deze training zal aan vangen Op de ontvangen uitnodiging van de jeugdcommissie van het rayon Amsterdam van de K.N.B.S.B. betreffende een "Bingo-avond", te houden op Zaterdag 16 Januari a.s. in de E.AP.-kantine aan de Boelenlaan, zal de heer Niepoth als begeleider van de jeugd meegaan. De betreffende jeugdleden zullen -per brief van het een en ander worden ingelicht. Verder deelde de voorzitter de overige leden het resultaat mede van de bespreking die hij heeft gevoerd met onze nieuwe sponsor. Zo spoedig mogelijk zal de heer Visser, mede in overleg met het Ajax-Bestuurhet contract met Ryerson afsluiten. Daarna zal het sponsorcontract tussen Ajax en de K.N.B.S.B. worden opgemaakt en v erzonden Op de te houden vergadering met de spelers op 14 Januari a.s. zal de voorzitter verdere mededelingen doen over o.a. a. het aanschaffen van extra pakken, b. in overleg met de spelers wat voor pakken het zuil enworden, c. het wassen van de pakken en wie dit eventueel zal gaan doen, d. wie voor het inleveren zal gaan zorgdragen, e. welke sponsor er door ons is aangetrokken, f. het reizen per bus naar de uitwedstrijden, g. vaststelling van "auto-vergoeding" h. nog in overleg zijn voor het bespelen van resp. OVVO en TIW Door de heer Klokkers zal contact opgenomen worden met de heer Kok over punt 4 van de agenda (t.w<> uiteenzetting enz.) van de vergadering op 14 Januari a.s» Na afloop van deze vergadering zal de commissie of enige leden daarvan een persoonlijk gesprek voeren met enige Spelers over div kwestie's Op een voorstel van de ver. Giants-Diemen betreffende het spelen van een aantal trainings-wedstrijden op Woensdagavond, op haar veld, gedurende het "speel—seizoen", zal de heer Klokkers dit punt nog nader bespreken met de heer Kok. Vervolgens doet de secretaris enige mededelingen over de ge voerde correspondentie, zoals verzonden circulaires en kort feleci— tatie briefje aan de jarige spelers alsmede de correspondentie aan/van de bondo Tevens zal hijs 1. contact opnemen met dhr. Krijnen van het complex "Drieburg" over het bespelen van het veld van T.I.W., 2. voor verdere afwikkeling zorgdragen betreffende de training wedstrijden van de beide teams, 3. na het afstemmem van de "ledenlijst" er voor zorgen, dat ook de overige leden een afschrift van deze lijst zullen ontvangen 4. mede in overleg met het Ajax-Bestuur er een datum wordt vast gesteld voor de viering van het 5°~larig bestaan. Dit mede in belang van de te spelen competitie-wedstrijden.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1