REGISTRATIEFORMULIER KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND 1 9 65 A.F.C."AJAX" AJAX 1921 Voorzitter:^»Bremer 24-5-1910JBors van averenstraat 65 Amstelveen 02964-13103 Secretaris:R» Ronrtenbargh 30-9-1924 Ehr 1 ichstraat 5 Amsterdam 020-948818 Wedstr.secretaris: idem Penningmeester.-J»Na ef j a s8-9-I928 Rutherfpreistrast 1 Amsterdam 020-945780 Jeugdsecretaris:E.H.van Tuijl Fahrenheitsingel 43 Amsterdam 9-1-1913 Kantooruren 020-6f444 toestel 1653 Comm.lid: W.Prins 15-4-1920 Theo van Doesburgstraat 4 Amsterdam 020-136073 1)Kruislaan Tram 9 tot Kruislaan (1e en 2e Negental) 2)Krui staan bij We a sper zij de. Tram 5 of 9, Bus D vanaf Amstelstation tot halte Kruislaan(3© Negentalen jeugdteams) Samenstelling clubcostuum: ..Witte honkbalpakkanrood gebiesd* 1 2 ja ja j© Amsterdam 29 Maart 19 65 Sei izoen 1. Naam der vereniging: Gebruikelijke afkorting: Oprichtingsdatum honkbalafdeling: 2. Bestuursleden honkbal vereniging of gevolmachtigde commissieleden honkbalafdeling: Functie Voorletters en naam Geb. datum Adres Woonplaats Tel. nr. Telefoonnummer voor spoedeisende mededelingen (evt. niet-lid) 948818 t.n.v. H..H. Honnsnbsrgh Invullen wanneer hierboven niet tenminste twee telefoonnummers zijn vermeld. Een niet-lid zal slechts voor zeer dringende aangelegen heden worden lastig gevallen. Naam en telefoonnummer terrein: 1Honkbalveld Middenmeer 020-947641 2)Complex Drieburg Beknopte doch duidelijke omschrijving hoe het terrein te bereiken is: 020 5841 5 Met hoeveel negentallen neemt U deel aan de landelijke competitie Met hoeveel negentallen neemt U (vermoedelijk) deel aan de rayoncompetities senioren Met hoeveel negentallen neemt U (vermoedelijk) deel aan de rayoncompetities jeugd Eventuele wijzigingen in deze aantallen dient U zodra deze vast staan door te geven aan: a) Administratie KNHB; b) de betreffende competitieleider(s). 5. Heft U entréegelden bij Uw thuiswedstrijden Geeft U een cluborgaan uit? Zo ja, wilt U dan zorgdragen voor regelmatige toezending aan: Secretariaat KNHB, secretariaat rayonbestuur, archivaris KNHB en propagandacommissie KNHB 6. Neemt U reeds deel aan de Sport-toto Zo neen, wenst U inlichtingen omtrent de registratie? 7. Neemt U reeds deel aan de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering? Zo neen, wenst U inlichtingen omtrent voorwaarden en tarief 8. ALLEEN VOOR NIEUWE VERENIGINGEN Hoeveel bedraagt het voorlopig ledental? (minimaal 15) Op welke datum is f 5,— inleggeld gestort op postgirorekening 639.93 t.n.v. K.N.H.B., Amsterdam? A.u.b. duidelijk schrilt (blokletters of machineschrift)

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1965 | | pagina 1