r J.Hartog Oosthaven 1 Gouda, ~l Aan de besturen van de verenigingen, die de afgelopen maanden gebruik hebben kunnen maken van de diensten van één der Amerikaanse studenten» Gouda, 22 september 1964. Mijne Heren, Gezien de reacties, die allerwege werden gehoord, mag gerust gesteld worden, dat de over komst van Dr» William B.Arce met zijn groep studenten alleszins geslaagd mag heten. Naar ons bekend is, worden hier en daar zelfs pogingen ondernomen om ook in het vervolg in de zomermaanden te trachten de hulp van Amerikaanse studenten te krijgen. Uit den aard der zaak is dat iets, hetwelk niet zo gemakkelijk te realiseren zal zijn. Waar, zoals gezegd, iedereen zeer enthousiast is, menen wij, dat het goed is om thans over te gaan tot het verzamelen van de reacties van de verenigingen en de gastheren betreffende deze groep studenten. Het is dan ook daarom, dat wij het zeer op prijs zouden stellen, indien u en de gastheer van de betrokken student ons een kort epistel doen toekomen (in het Engels gaarne en met uw eigen woorden) betreffende uw ervaring zowel wat betreft het les geven in honkbal, als wat betreft het gehele gedrag en omgang van de student. Wij menen te weten, dat deze bescheiden van nut kunnen zijn bij een eventuele volgende keer. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Hoogachtend KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Namens het Bestuur: J.Hartog 2e secretaris P.S. Mochten ook andere verenigingen dan de uwe gebruik gemaakt hebben van de indertijd aan u toegewezen student, dan verzoeken wij u vriendelijk ook die vereniging te vragen ons een kort epistel te zenden. KONINKLIJKE Q HONKBALBOND Verzonden door: NEDERLANDSE

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1