m. KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBO N_D Verzonden door SECRETARIS STRAFCOMMISSIE A. Bikkel, K. Doormanlaan 25^s- Haarlem. Strafzaak no. 11 Betreft J. Bonsen Wedstrijd Datum ws, O.V.V.O.111 - AJAX 11 18 juli 1964. Haarlem, 8 september 1964. AAN: het Bestuur van AJAX, p/a de Heer H. R. Rommenbergh, Ehrlichstraat 5, AMSTERDAM. M, Hierdoor vestigen wij Uw aandacht op het hieronder met rood aangestipte punt no. 0^ 1 01. In verbana met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 32 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de secretaris van de strafcommissie een uiteen zetting van het gebeurde in te dienen. Aangezien dit niet is geschied hebben wij op grond van de laatste zin van art. 32 R. v. W. moeten besluiten U in gaande heden VOORLOPIG TE SCHORSEN. 02. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat Uw bovengenoemd lid ingevolge art. 32 R. v. W. VOORLOPIG IS GESCHORST. 03. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat de voorlopige schorsing van Uw bovengenoemd lid ingaande heden is OPGEHEVEN. Wij verzoeken U dit lid van deze beslissing in kennis te stellen. 04. In verband met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 59 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur een schriftelijke uiteenzetting van het gebeurde aan de secretaris van de straf commis sie te doen toekomen. Aangezien dit niet of niet tijdig is geschied, hebben wij U moeten beboeten met 2, 50. Om verdere boeten te voorkomen 2, 50 voor iedere ingegane week verzuim) adviseren wij U de gevraagde verklaring PER OMGAAND (liefst in viervoud) in te zenden. 05. Naar aanleiding van het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd heeft het bondsbestuur besloten: geen verdere strafmaatregelen t.a.v. Uw bovengenoemd lid te treffen. Wij verzoeken U genoemd lid van bovengenoemde beslissing in kennis te stellen. Voor kosten van onderzoek zullen wij U per derde afrekening van dit jaar 2,50in rekening brengen. 06. De strafcommissie acht het noodzakelijk in bovengenoemde strafzaak personen te horen. In verband hiermede wordt U verzocht te verschijnen op de zitting van 07. Wij voelen ons echter wel gedwongen U er op te wijzen, dat het juister is aantekeningen omtrent voorvallen in een wedstrijd door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier te doen plaatsen. Hoogachtend, KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALEOND Secretaris BBrssrsrsssrrEsssrsrsrsssrsrsssssssssssïsssrrssrsssrsrsrssrs s

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1